Faktoringu ne pergjithesi eshte nje proces qe u lejon kompanive te ndryshme te menaxhojme me mire te arketueshmet. Fillimisht I trajtuar si alternative e kredise bankare, sot faktoringu eshte gjithnje e me shume nje zgjidhje per kompanite qe kerkojne te sigurohen kundrejt aftesise se klientit per te paguar, dhe gjithashtu kerkojne te transferojne procedurat e arketimit te faturave qe jane per tu mbledhur.

  • Nje kompani faktoringu duhet te ofroje nje pjese ose te gjitha sherbimet me poshte:
    • Te financoje te arketueshmet, te pagueshmet ose te dyja njeheresh
    • Te marre persiper riskun e mospageses ne kohe nga ana e debitorit/kreditorit
    • Te arketoje faturat per llogari te klienteve
    • Te menaxhoje te arketueshmet e klienteve